Regulamin obozów

 1. Firma SOURCE Katarzyna Popławska, zwana dalej Organizatorem, jest działalnością gospodarczą wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 1835.
 2. Organizator odpowiedzialny jest za realizację imprezy turystycznej zgodnej z ofertą zawartą na stronie internetowej firmy  www.sourcestudiopilates.com
 3. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje w chwili przyjęcia przez Organizatora wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika obozu „Zgłoszenia na obóz” oraz spełnienia poniższych warunków.
   • Uczestnik przed zgłoszeniem udziału w obozie, ma obowiązek zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa. 
   • Dla każdej osoby należy wypełnić oddzielne zgłoszenie, przy czym dane osób niepełnoletnich należy wpisać w rubryce „osoby towarzyszące”, za które na zgłoszeniu podpisuje się jego przedstawiciel ustawowy.
   • Rezerwacja miejsca na obozie następuje po wpłacie bezzwrotnej zaliczki rezerwacyjnej na konto wskazane przez Organizatora. Kolejność wpłat ma decydujące znaczenie w rezerwacji poszczególnych pokoi.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków umowy z przyczyn od niego niezależnych. Jeżeli Uczestnik zawiadomiony o zmianach istotnych warunków umowy (termin, trasa, cena) nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty             otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, iż milcząco wyraził zgodę na zmienione warunki uczestnictwa.
 2. Zgłaszając się na obóz Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwskazań zdrowotnych do udziału w obozie. Jeśli występują problemy zdrowotne Uczestnik jest zobowiązany do powiadomienia o nich Organizatora przed zapisaniem się na obóz. Gdy uczestnik zajęć nie ma wiedzy o występowaniu i charakterze jego schorzeń, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za         ich uaktywnianie, czy też zaostrzanie się.
 3. Uczestnik ma świadomość związaną z zagrożeniem Covid-19 i zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Uczestnik zwalnia od odpowiedzialności Organizatora za ewentualne zachorowania.
 4. Uczestnik, zgłaszający osoby niepełnoletnie (jako osoby towarzyszące), ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania obozu. Organizator nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim. 
 5. Przystępujący do zajęć Uczestnik oświadcza, że bierze udział w obozie na własną odpowiedzialność. Zakres ćwiczeń należy dostosować do własnych możliwości. Podczas treningu należy zachować szczególną ostrożność, uwagę oraz skupienie na wykonywanym ćwiczeniu.
 6. Wszelkie dolegliwości i kontuzje Uczestnik zajęć powinien zgłosić prowadzącemu przed rozpoczęciem zajęć, a w przypadku zaistniałej, niepokojącej sytuacji w trakcie zajęć, należy przerwać trening i niezwłocznie zgłosić problem prowadzącemu.
 7. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania niezbędnego sprzętu wskazanego przez Organizatora, w tym w szczególności maty i kijów do Nordic Walking. Jeśli Uczestnik nie posiada w/w sprzętu istnieje możliwość wypożyczenia go od Organizatora, po zgłoszeniu tego faktu w momencie dokonywania rezerwacji.
 8. Niewykorzystanie przez Uczestnika, z przyczyn leżących po jego stronie, świadczeń objętych programem, nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za obóz lub żądania zwrotu należności.
 9. Rezygnacja z udziału w obozie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia Uczestnika, wysłanego na adres mailowy source.studiopilates@gmail.com
 10. Jeżeli Uczestnik nie weźmie udziału w obozie, Organizator potrąca z dokonanych wpłat następujące kwoty:

          – 50% do 25 dni przed rozpoczęciem obozu

          – poniżej 25 dni – zwrot nie przysługuje

          – w przypadkach losowych lub chorobowych poświadczonych odpowiednimi dokumentami wysłanymi na adres source.studiopilates@gmail.com istnieje możliwość negocjacji wysokości zwrotu wpłaconej kwoty. Każdorazowo prośba taka jest rozpatrywana indywidualnie i zależy od warunków rezerwacyjnych miejsca, w którym obóz się odbywa. W przypadku gdy Uczestnikowi, który nie może lub rozmyślił się̨ i nie chce brać udziału w obozie, a znajdzie na swoje                   miejsce osobę, która w tym samym terminie weźmie udział w obozie, zostaną zwrócone wszystkie poniesione koszty bez względu na termin jaki został do rozpoczęcia obozu wyłącznie po otrzymaniu wpłat od nowego Uczestnika wskazanego przez Uczestnika rezygnującego.

 1. Organizator nie zapewnia dojazdu na obóz.
 2. Każdy uczestnik obozu ponosi odpowiedzialność materialną za szkody popełnione w trakcie obozu wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu lub nieprzestrzegania regulaminów pomieszczeń zakwaterowania oraz innych obiektów z których korzysta. 
 3. Uczestnik obozu wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem w materiałach promocyjnych Organizatora oraz na Funpage Facebook. W przypadku braku takiej zgody prosimy o skreślenie punktu w formularzu zgłoszenia.
 4. Dla każdej wpłacającej osoby, po otrzymaniu pełnej opłaty za obóz, wystawiana jest faktura – procedura marży dla biur turystycznych.
 5. Firma SOURCE Katarzyna Popławska posiada odpowiednią turystyczną gwarancję ubezpieczeniową o numerze M207655 wystawioną przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. SIGNAL IDUNA, której certyfikat dostępny jest 

      na stronie  www.sourcestudiopilates.com

 1. Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Administratorem Państwa danych jest SOURCE NIP:522-132-11-65, ul. Jagielska 53G, 02-886 Warszawa, Regon: 015227090 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usług handlowych, rozpatrywania reklamacji, wystawiania faktur i spełnianie obowiązków podatkowych, kontakt telefoniczny i powiadomienia sms w sprawach związanych z realizacją usług oraz ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy oraz realizacji innych ww. celów przetwarzania przez SOURCE. Dostęp do Państwa danych będą mieli nasi pracownicy, a także podmioty świadczące usługi rachunkowe lub informatyczne na rzecz SOURCE Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Mają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych można znaleźć na ww.sourcestudiopilates.com w zakładce RODO https://www.sourcestudiopilates.com/polityka-prywatnosci