Regulamin treningów personalnych.

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRENINGÓW PERSONALNYCH I MAŁYCH GRU W SOURCE STUDIO PILATES.

  Niniejszy Regulamin świadczenia usług treningów personalnych (dalej jako „Regulamin”) jest dokumentem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa ogólne warunki, zasady, pawa i obowiązki stron Umowy na świadczenie Treningów Personalnych przez  SOURCE Katarzyna Popławska,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielskiej 53 G (02-886 Warszawa), NIP 522-132-11-65, Regon 015227090 source.studiopilates@gmail.com (dalej jako „Usługodawca/Sprzedawca”)

  I. Definicje – oznaczenia pojęć użytych w regulaminie.

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu;
  2. Trener   Katarzyna Popławska,  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SOURCE Katarzyna Popławska  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielskiej 53 G (02-886 Warszawa), NIP 522-132-11-65, Regon 015227090, source.studiopilates@gmail.com; 
  3. Treningi – Treningi Personalne prowadzone przez w pełni certyfikowanego trenera pilates, Katarzynę Popławską;
  4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy na usługę treningów indywidualnych.

  II. Postanowienia ogólne. 

  1. Klient uczestniczący w Treningach w SOURCE Studio Pilates oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. 
  2. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz innych problemów zdrowotnych Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym Trenera prowadzącego Trening.
  3. W przypadku wątpliwości Trenera co do stanu zdrowia Klienta, Trener może odmówić przeprowadzenia Treningu lub go przerwać. W takiej sytuacji, przed następnym Treningiem Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia Trenerowi zaświadczenia lekarskiego o swoim stanie zdrowia i o braku przeciwskazań lekarskich do kontynuowania Treningów.
  4. Podczas treningów Klient zobowiązuje się do słuchania wskazówek i wykonywania poleceń Trenera w celu prawidłowego wykonania treningu.
  5. Trener nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne Klienta wynikające z niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania poleceń Trenera.
  6. Na pierwszym Treningu odbywa się wstępna rozmowa, ocena postawy ciała, ustalenie programu treningowego oraz celu treningowego, do którego strony będą dążyć.
  7. Klient zobowiązuje się ćwiczyć na sprzęcie bądź przy pomocy drobnych przyrządów, tylko pod nadzorem Trenera.
  8. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu. Klient zobowiązuje się ćwiczyć na boso lub w skarpetkach oraz posiadać wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
  9. Podczas Treningu Klient zobowiązuje się wyciszyć telefon aby dbać o wspólny komfort, ciszę oraz skupienie podczas ćwiczeń.

  III. Termin i zaś trwania zajęć.

  1. Trening trwa 50 min.
  2. Terminy Treningów są ustalane bezpośrednio z Trenerem.
  3. Uczestnik powinien stawić się punktualnie na umówionym Treningu. Ze względu na specyfikę studia (brak poczekalni) uczestnik powinien stawić się nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem Treningu.
  4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Klienta z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Klient nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem treningu, Trening zostaje uznany za przeprowadzony  co jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za Trening, chyba, że Trener zadecyduje inaczej.
  5. W przypadku spóźnienia Klienta na trening, następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. 
  6. W przypadku niepojawienia się klienta na Treningu bez jego wcześniejszego odwołania, Trening zostaje uznany za przeprowadzony co jest jednoznaczne z koniecznością uiszczenia opłaty za Trening, chyba, że Trener zadecyduje inaczej.
  7. Zaleca się, aby klient minimum godzinę przed treningiem zjadł pełnowartościowy posiłek. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków itp.).
  8. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.
  9. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwości, pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

  IV. Formy opłat.

  1. Klient ma możliwość wykupienia Treningu jednorazowego lub pakietu treningów.
  2. Opłata za odbyty Trening wstępny, tzw. konsultację, obejmujący dokładny wywiad z klientem, analizę postawy ciała, wgląd w dokumentację medyczną, ustalenie celów prozdrowotnych, treningowych, wynosi 200 zł.
  3. Opłaty – stawki:
     • trening indywidualny – 160 zł.
     • trening w grupie dwuosobowej – 105 zł od osoby
     • trening w grupie trzyosobowej – 85 zł od osoby
     • trening w grupie czteroosobowej – 70 zł od osoby

  V. Akceptowalne formy opłaty za treningi:

    1. przelew przed treningiem na konto firmy SOURCE, Bank Millennium 86 1160 2202 0000 0002 6354 9032. Numer konta również dostępny na stronie studia https://sourcestudiopilates.com/kontakt/. W tym wypadku, potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przesłać przed treningiem w formie SMS lub na adres studia source.studiopilates@gmail.com
    2. gotówka
    3. blik na telefon SOURCE

  VI. ma charakter miesięczny, zaś okres jego ważności rozpoczyna się od daty wykupienia pakietu/daty pierwszego treningu.

  VII. treningi oprócz Treningu wstępnego mogą odbyć się w SOURCE Studio Pilates lub online przez aplikację Zoom. Forma Treningu ustalana jest indywidualnie między Trenerem a Klientem.

  VIII. Po upływie terminu ważności pakietu niewykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odsprzedać innej osobie.

  IX. W razie niepoinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia lub dolegliwościach Trener może przerwać Trening. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za Trening.

  X. Postanowienia końcowe.

    1. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
    2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ewentualne zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
    3. Regulamin oraz oświadczenie dostępne są na stronie internetowej Trenera: www.sourcestudiopilates.com