Regulamin

  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO WWW.SOURCESTUDIOPILATES.COM

  Niniejszy Regulamin świadczenia usług oraz sprzedaży drogą elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług i sprzedaży drogą elektroniczną  przez  SOURCE Katarzyna Popławska  z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielskiej 53 G (02-886 Warszawa), NIP 522-132-11-65, Regon 015227090 source.studiopilates@gmail.com (dalej jako „Usługodawca/Sprzedawca”)

  Definicje – oznaczenia pojęć użytych w regulaminie.

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Serwisu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży w ramach serwisu www.sourcestudiopilates.co
  4. Sprzedawca/Usługodawca – SOURCE Katarzyna Popławska  w siedzibie w Warszawie przy ul. Jagielskiej 53 G (02-886 Warszawa), NIP 522-132-11-65, Regon 015227090 source.studiopilates@gmail.com (dalej jako „Usługodawca/Sprzedawca”)
  5. Serwis  – serwis internetowy w formie  powiązanych ze sobą stron internetowych i udostępnianych przez Usługodawcę/Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet pod adresem domeny www.sourcestudiopilates.com
  6. Treść – wszelkie dane m.in. filmy, zdjęcia, teksty oraz inne treści zamieszczone w Serwisie oraz jego struktura, grafika czy mechanizm działania.
  7. Usługi/Produkty – kursy, programy i materiały w zakresie tematyki pilates i innych form aktywności fizycznej, udostępniane jako treści cyfrowe, będące przedmiotem zamówienia w serwisie.
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
  10. Konto Klienta –  zbiór danych  przypisanych do danego Klienta, w ramach którego przechowywane są informacje o Kliencie. Konto umożliwia i jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Klienta oraz dokonywania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Klientowi, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

  II. Postanowienia ogólne – zasady korzystania z serwisu internetowego.

  1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach wskazanych w Regulaminie. 
  2. Treści chronione są prawami autorskimi, w związku z powyższym, Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania, powielania oraz rozpowszechniania ich bez pisemnej zgody Usługodawcy/Sprzedawcy.
  3. Klient po finalizacji Zamówienia uprawniony jest do korzystania z Serwisu na własny użytek, do celów niekomercyjnych i niepublicznych. 
  4. Korzystając z Serwisu Klient zobowiązuje się przestrzegać dobrych obyczajów nie łamiąc prawa oraz nie naruszając dóbr osobistych osób trzecich oraz Usługodawcy/Sprzedawcy.
  5. Umowę o świadczenie Usług mogą zawierać z Usługodawcą wyłącznie osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Usługobiorcy”). 
  6. Korzystanie z Treści w Serwisie  Klient odbywa na własną odpowiedzialność. Zaleca się aby Klient skonsultował się z lekarzem/fizjoterapeutą przed uczestniczeniem w treningach zwłaszcza jeśli ma szczególne potrzeby, urazy czy dysfunkcje. 
  7. Fundamentem Treści jest technika pilates, oparta na kontroli i świadomości ruchu. Klient zobowiązuje się ćwiczyć uważnie wg wskazówek trenera oraz słuchać własnego ciała i wykonywać trening mądrze, dostosowując go do medycznych zaleceń, uwzględniając Swoje szczególne potrzeby. 
  8. Jeśli Klient nigdy nie ćwiczył pilates rekomenduje się, celem lepszego zrozumienia i efektywniejszego wykorzystania Treści, równoległe umówienie na kilka treningów indywidualnych stacjonarnie w SOURCE Studio Pilates lub poprzez aplikację Zoom. Więcej info https://www.sourcestudiopilates.com/oferta 
  9. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sourcestudiopilates.com w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

  III. Rodzaje i zakres świadczonych usług.

  1. Za pośrednictwem serwisu, Usługodawca, świadczy następujące Usługi wyłącznie na rzecz Klientów zarejestrowanych:
    • miesięczny dostęp do platformy online filmów treningowych oraz grupy na Facebooku – „Pilates online z Katarzyną Popławską” – w przypadku istnienia i aktywności grupy. W celu dołączenia do grupy na FB klient, jest zobowiązany, do poproszenia o dołączenie do grupy i podania numeru zamówienia w wiadomości na messengerze.
    • roczny dostęp do platformy online filmów treningowych oraz na Facebooku – „Pilates online z Katarzyną Popławską” w przypadku istnienia i aktywności grupy.W celu dołączenia do grupy na FB klient, jest zobowiązany, do poproszenia o dołączenie do grupy i podania numeru zamówienia w wiadomości na messengerze.
    • roczny dostęp do Platformy VOD PREMIUM, do którego dostepność jest przesyłana specjalnym zaproszeniem od SOURCE, mailowo na adres osoby upoważnionej do skorzystania z oferty PREMIUM. Z oferty PREMIUM nie mogą skorzytać osoby poboczne, które w sposób niewłaściwy i nielegalny otrzymały link do oferty. Oferta PREMIUM skierowana jest do:
     • klientów będących pierwszymi użytkownikami grupy „Pilates online z Katarzyną Popławską”, którzy bez przerw opłacają abonament dostepu do filmów online
     • klientów, którzy w sposób szczególny zostali wyróżnieni przez SOURCE
    • miesieczny dostęp do Platformy VOD PREMIUM do którego dostepność jest przesyłana specjalnym zaproszeniem od SOURCE, mailowo na adres osoby upoważnionej do skorzystania z oferty PREMIUM. Z oferty PREMIUM nie mogą skorzytać osoby poboczne, które w sposób niewłaściwy i nielegalny otrzymały link do oferty. Oferta PREMIUM skierowana jest do:
     • klientów będących pierwszymi użytkownikami grupy „Pilates online z Katarzyną Popławską”, którzy bez przerw opłacają abonament dostepu do filmów online
     • klientów, którzy w sposób szczególny zostali wyróżnieni przez SOURCE  
    • voucher na trening indywidualny lub platformę VOD – objęty oddzielnym regulaminem w pkt. IV.
    • inne Usługi  opisane w Serwisie lub określone w regulaminach szczegółowych danej Usługi.
  1. Usługi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych, chyba że co innego wynika z regulaminów szczegółowych takich Usług. 
  2. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy z osobą, z którą poprzednia umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym z powodu zalegania przez taką osobę z płatnościami wynikającymi z umowy, do czasu uregulowania przez nią zaległych opłat.
  3. Umowę można zawrzeć wyłącznie w języku polskim.

  IV. Regulamin realizacji Voucherów Podarunkowych.

  • Klient wraz z zakupem i realizacją Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  • Voucher może być realizowany wyłącznie w SOURCE Katarzyna Popławska.
  • Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę, a także na inne bony posiadające wartość pieniężną.
  • Voucher jest przypisany do danej usługi np. Trening indywidualny i nie można go wykorzystać bądź łączyć z Voucherem na Obóz ze względu na różne rozliczenia podatkowe.
  • Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału.
  • Każdy Voucher ma swój niepowtarzalny kod weryfikacyjny.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Klientowi.
  • Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Sprzedawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.
  • W przypadku realizacji przez Klienta Vouchera, Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy należności za usługę przekraczającą wartość Vouchera.
  • Sprzedawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera, w przypadku gdy:
    • upłynął termin ważności Vouchera,
    • nie dokonano wcześniejszej rezerwacji na usługę,
    • uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.
  1. Voucher może być realizowany w ramach dostępności usług u Sprzedającego po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
  2. Voucher łączy się tylko z innymi promocjami wskazanymi na stronie internetowej Sklepu.
  3. Vouchery można sumować w obrębie tej samej usługi.
  4. Voucher wykorzystany na mniejszą sumę nie podlega zwrotowi w postaci różnicy. Klient musi wykorzystać wartość różnicy na dodatkowe usługi podane przez Sprzedającego.
  5. Każdy Voucher jest wystawiany na „Okaziciela”, więc osoba kupująca może go podarować komukolwiek w ramach prezentu.
  6. Ważność Vouchera.
    • Voucher jest ważny w terminie określonym na Voucherze.
    • Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu chyba, że strony ustalą inaczej w formie pisemnej.
  1. Jeśli Voucher Prezentowy zostanie wykorzystany, firma SOURCE Katarzyna Popławska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taki Voucher, w wypadku jego zgubienia, kradzieży, dezaktywacji lub zniszczenia.
  2. Po zakupie Vouchera Klient otrzymuje na skrzynkę mailową Voucher w formie pdf wraz z instrukcją jego wykorzystania.

  V. Wymagania techniczne.

  1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści było możliwe dla Klientów za pośrednictwem Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialność, że każda konfiguracja sprzętu elektronicznego Klienta, umożliwi mu korzystanie z Serwisu. 
  2. Korzystanie z serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu o przepustowości przynajmniej 2 Mb/s, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Opera, Edge, która zapewni obsługę plików Cookie, JavaScript, kodowanie H.264, HTML5. 
  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  4. Klient korzystając z Serwisu potwierdza że jest świadomy publicznego charakteru sieci Internet oraz że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione. W związku z powyższym, Klient zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

  VI. Zabronione jest korzystanie z Serwisu Internetowego polegające na :

    • dostarczaniu i przekazywaniu treści bezprawnych;
    • podejmowaniu działań, które będą uciążliwe dla innych Klientów czy Sprzedawcy/Usługodawcy oraz funkcjonowania całego serwisu.
    • podejmowaniu działań niezgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

  VII. Umowa sprzedaży.

  1. Informacje prezentowane na stronie Serwisu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  Kierowane są przez Sprzedawcę do Klientów i  nie stanowią oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia  jest wypełnienie formularza zamówienia oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Klient musi dokonać wyboru określonego Produktu (dostęp przez określony czas do pakietu kursów, programów i materiałów w zakresie tematyki pilates ) i podejąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4. Warunkiem złożenia Zamówienia, jest Wybranie produktu w zakładce Sklep  a następnie potwierdzenie wyboru poprzez dodanie produktu do koszyka i przejście do Płatności.  Jeśli Klient posiada  konto należy się zalogować. W przypadku braku konta Klient musi wypełnić formularz i założyć Konto Klienta.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, wybór formy płatności oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Po dokonaniu płatności pojawi się komunikat podsumowujący kupioną usługę.
  6. Przystępując do Umowy Klient musi wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody. Informacje wpisane w formularzu powinny być zgodne z prawdą, przy czym całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Kliencie. Brak przekazania przez Klienta, wymaganych w formularzu online, danych może stanowić podstawę do odmowy zawarcia umowy.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, objętej zamówieniem. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
    • Potwierdzenie założenia konta wraz z linkiem do jego dostępu i zmianie hasła.
    • Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. 
    • Potwierdzenie zrealizowania zamówienia,  po otrzymaniu którego, Klient, po zalogowaniu na stronę, otrzymuje dostęp do platformy VOD. 
  1. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust.6.
  2. Celem przedłużenia dostępu do Usługi, Klient zobowiązany jest do ponownego wyboru Produktu i jego opłaty. W przeciwnym wypadku dostęp do Platformy VOD będzie niemożliwy.
  3. Usługobiorca powinien uaktualniać swoje dane kontaktowe w Koncie Klienta, jeżeli w czasie trwania umowy na Usługi nastąpią w nich zmiany. Uznaje się, że Usługodawca prawidłowo wykonał swój obowiązek informacyjny, jeżeli wysłał zawiadomienie na ostatnio wskazany adres e-mail Usługobiorcy, niezależnie od tego czy adres ten jest w dalszym ciągu przez niego używany.
  4. Usługodawca może wprowadzać czasowe oferty promocyjne odpłatne lub nieodpłatne. Jeżeli regulamin takiej usługi promocyjnej zawiera postanowienia inne niż niniejszy Regulamin, Klienta korzystającego z takiej promocji obowiązują zmienione postanowienia.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do Konta Klienta, tj. login i hasło. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w Koncie Klienta.
  6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych, dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów Usługodawcy, Usługodawca wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to pozostanie bezskuteczne, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia Konta Klienta. O zablokowaniu lub usunięciu Konta Klienta Usługodawca poinformuje Klienta drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia konta.

  VIII. Dostawa i płatność.

  1. W związku z faktem, iż Produkty znajdujące się w Ofercie należą do produktów elektronicznych ich dostawa odbywa się online. W ramach wykupionego pakietu Klient otrzymuje nielimitowany dostęp do Produktów elektronicznych przez wybrany przez siebie okres czasu ( miesiąc, 12 miesięcy). Po upływie wybranego okresu czasu klient ma możliwość wykupienia nowego dostępu do Produktów.
  2. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT .
  3. Klient może wybrać następujące metody płatności:
    • Płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów przelewy24.pl i Stripe następują na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów i wymagają ich akceptacji
    • Przelew – wpłata bezpośrednio na konto bankowe Usługodawcy. Dane o numerze konta Usługodawcy dostępne są przy wyborze metody płatności oraz w zakładce Kontakt: Bank Millennium  86 1160 2202 0000 0002 6354 9032. W tytule zamówienia Klient zobowiązany jest użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie opłacone przelewem zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

  IX. Prawo do odstąpienia.

   1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
   2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   X. Tryb reklamacyjny

   1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zawierać:
     • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
     • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
     • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
     • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
   2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail : source.studiopilates@gamil.com.
   3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
   4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
   5. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy, Klient i Usługodawca w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny.
   6. Klient, będący konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń.
   7. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
   8. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

   XI. Ochrona danych osobowych.

   1.  Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca, jako Administrator danych osobowych, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego i polskiego oraz w zgodnie z Polityką Prywatności. Szczegóły w Polityce prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.sourcestudiopilates.com. 
   2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (RODO).

   XII. Postanowienia końcowe.

   1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
   2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
   5. Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
   6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy
   7. Niniejszy Regulamin – w nowym brzmieniu – obowiązuje od 10.06.2022.